Trong xã hội hiện nay, tiền là vật ngang giá giữ vị trí không thể thay thế. Tuy nhiên, nó không phải thứ quý giá nhất. Ít nhất không thể so với thời gian. Bởi giá trị của mọi thứ…