Chúng tôi đã vào một ngày http://gamekpah.com/ sinh nhật. Chúng tôi đã xa nhà. Và họ bắt đầu nhận được tin nhắn văn bản. Đó là một khu vực biên trung bình của trung tâm thành phố. Chúng tôi bật TV…